Fellowship Flyer in Farsi

بورس های تحقیقاتی بنیاد ملی دموکراسی

بئیاد ملی دموکراسی (National Endowment for Democracy) از متقاضیان بورس های تحقیقاتی درطول سال دعوت بعمل می آورد.

برنامه

پروگرام ریگان فاسل (Reagan-Fascell Democracy Fellows Program) یک برنامه مبادله بین المللی میباشد که به فعالین ، دانشمندان و روزنامه نگاران سرتاسر دنیا فرصت اشتراک در یک دوره پنج ماهه را در بنیاد ملی دموکراسی یا موسسه NEDدر واشنگتن دی سی مساعد میسازد تا به تحقیقات و پژوهش مستقل درزمینه مباحث دموکراسی و چالش های آن در سرتا سر دنیا بپردازند. افراد پزیرفته شده در این برنامه در طول مدت اقامت خود به تبادل تجربیات، تعامل با سایرشرکت کنندگان، انجام تحقیقات و نگارش، بررسی بهترین شیوه های اجرایی و آموزه هایی خواهند پرداخت که در این مدت کسب کرده اند، و ارتباطات مسلکی با شبکه ای جهانی از مدافعان دموکراسی برقرار خواهند کرد.

پشتیبانی

این برنامه که جزو همایش بین المللی مطالعات دموکراسی موسسه NED میباشد زمینه تبادلات وسیع آموزشی و مسلکی را فراهم میسازد. این همایش همچنین مسئولیت انتشار نشریه دموکراسی (Journal of Democracy) وبرگزاری کنفرانس های مختلف را برعهده داشته و امکانات دسترسی به کتابخانه NED را برای اشتراک کنندگان فراهم می سازد. شرکت کنندگان این برنامه می توانند از حمایت پشتیبانی کارشناسان پژوهشی بهره مند شده و با گروه های مدافع، رسانه ها، محافل علمی و سیاسی واشنگتن ارتباط برقرارنمایند. به کلیه اشتراک کنندگان بورس های تحقیقاتی دستمزد ماهوار، بیمه صحی، و هزینه رفت وبرگشت داده می شود. برنامه هیچ کمک هزینه ای برای افراد خانواده و یا سایر وابستگان و همراهان اشتراک کنندگان نمی پردازد.

مشارکت

برنامه هر سال دو دوره پنج ماهه را برگزار می کند که شرکت کنندگان بورس های تحقیقاتی در طول این مدت بطور تمام وقت بالای پروژه تحقیقاتی کارمی کنند. فعالین به راهکارها و بهترین شیوه های اجرایی توسعه دموکراسی در کشور مورد نظر خود می پردازند، دانشمندان نیز تحقیقات و پژوهش های جدیدی را باهدف انتشار اجرا خواهند کرد. پروژه ها میتوانند دربرگیرنده ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی، حقوقی ویا فرهنگی توسعه دموکراسی ، سیر حرکت و روش شناسی های متعدد را در بر داشته باشند. برنامه های گوناگونی برای شرکت کنندگان بورس های تحقیقاتی د ر نظرگرفته شده که شامل معرفی موسسه NED و موسسات همکار میباشد. از اشتراک کنندگان بورس های تحقیقاتی انتظار میرود تا در طول مدت اقامت کار خور را ارائه کرده و یک گزارش نوشتاری تهیه کنند.

شرایط اشتراک در برنامه:

برنامه در اصل برای افرادی از کشور های در حال رشد، در حال توسعه، و یا در حال شکوفایی دموکراسی در نظرگرفته شده اما دانشمندان مطرح از آمریکا و سایر کشورهای دارای نظام های دموکراتیک تثبیت شده نیز میتوانند درخواست دهند. فعالین و روزنامه نگاران متقاضی باید تجربه کاری قابل توجهی در رشته خود داشته باشند و دانشمندان نیز باید در زمان درخواست، مدرک دوکتورا یا معادل علمی آنرا داشته باشند. برنامه هزینه آموزشهای مسلکی ، کارهای ساحوی و دانشجویی که در حال دریافت مدرک خود هستند را نمی پزیرد. تسلط حرفه ای به زبان انگلیسی الزامی می باشد..
 
تاریخ های برگزاری: دوره پاییزیا خزان: اکتوبر– فوریه. دوره بهار: مارچ- ژوئیه (جولای)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.ned.org مراجعه کرده یا به آدرس ایمل fellowships@ned.org تماس بگیرید.

 

Share